Một tổ chức từ thiện dành quỹ học bổng cho các trẻ em nghèo. Digilever luôn có chính sách thiết kế miễn phí cho tất cả các tổ chức từ thiện, chùa chiền, thiền viện.

Date: May 29 Category: Banner Design, HTML 5 - CSS3, Web Design